نظام قیمومت بین المللی :
مشاهده نسخه ی چاپی این مطلبsize 20pxsize 20pxsize 20px
 (2102 روز پیش در ساعت 17:42)
هدف اساسی نظام قیمومت برطبق اهداف ملل متحد عبارت است از :تحکیم صلح و امنیت بین المللی - کمک به پیشرفت سیاسی، اقتصادی ، اجتماعی و آموزشی ساکنین سرزمین های تحت قیمومت و پیشرفت تدریجی آنان به سوی حکومت خود مختاری یا استقلال برحسب اقتضا باتوجه به اوضاع و احوال خاص هر سرزمین، مردم آن و تمایلات مردم مزبور که به نحو آزادانه ابراز شده باشد و برطبق مقرراتی که ممکن است درهر قرارداد قیمومت پیش بینی شده باشد - تشویق احترام به حقوق بشرو آزادی های اساسی برای همه بدون تمایز از حیث نژاد ، جنس ، زبان یا مذهب - تامین رفتار یکسان دراموراجتماعی ، اقتصادی و تجاری برای تمام اعضای ملل متحد و اتباع آنها.
منبع:

سازمان و نهادهای سیاسی
 


نظر شما درباره این مطلب
نام و نام خانوادگـــــی:
email پست الکتــــــــرونیک:
website تارنمای الکترونیکی:

 
زمان بارگذاری صفحه: 0.012 ثانیه