قانون مخاطب مناسب :

اضافه شده در تاریخ: 1395-04-16
زمان چاپ: پنجشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۷


 Law of right people) ): این قاعده در آگهی ها در نظر گرفته می شود و به این معناست که پیام آگهی باید به خواستاران و مخاطبان بالقوه آن برسد . در غیر این صورت کاری عبث و بیهوده است .
منبع واژه نامه ارتباطات از یونس شکرخواه
بانک جامع اطلاعات خبر