نامه به سردبیر :

اضافه شده در تاریخ: 1395-04-16
زمان چاپ: پنجشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۷


( L ette r s to the editor ): عنوان ستونی در نشریات غرب که عموما نامه ای بحث آفرین که برای نشریه ارسال شده است در آن چاپ می رسد .
منبع واژه نامه ارتباطات از یونس شکرخواه
بانک جامع اطلاعات خبر