نزاکت ادبی : (2182 روز پیش-17:26)
Bienaseances ، 
در اصل  اصطلاحی  فرا
...ادامه متن
 

نسبیت باوری : (2182 روز پیش-17:25)
Relativism ، نظریه ای  در  زیباشناسی  و
نقد&
...ادامه متن
 

همنامی : (2182 روز پیش-17:44)
Homonymy ، 
همنامی  یاهم  آوایی 
...ادامه متن
 

همنشینی مالوف کلمات : (2182 روز پیش-17:44)
Collocation ، 
در معنی  شناسی  تمایل
...ادامه متن
 

هنر زمینی : (2171 روز پیش-17:59)

objective art
...ادامه متن

 

یوفیوزم : (2182 روز پیش-17:45)
Euphuism ، 
euphues  در  زبان 
...ادامه متن
 

 
زمان بارگذاری صفحه: 0.014 ثانیه