خبر فوری - فوتی : (2118 روز پیش-15:51)

 breaking news ،  اخباری است  که اگر  بلافاصله  و در اولین فرصت ممکن  از سوی  رسانه منتشر  نشوند ، ارزش  خود را از دست  م ی
...ادامه متن

 

خبر محض : (2120 روز پیش-12:06)

  STRAGHT  NEWS ، به آن  خبر معمولی  یا  خبر مستقیم و بدون تفسیر  هم  می گویند  . خبر  محض  گزارشی  است  که حول&n
...ادامه متن

 

خبرفوری : (961 روز پیش-13:20)
 Newsbreak) ( breaking news- newsflash ،  رویداد یا خبر زمانی که تازه اتفاق افتاده و منتشر شده - بویژه اگر مهم باشد - خبرفوری است . براین اساس و با توجه به چرخه 24 ساعته خ
...ادامه متن
 

خبرنگار ارشد روزنامه : (2118 روز پیش-15:57)
 back bench ،  خبرنگاری  که در ساختار  اداری تحریریه ، نسبت  به همکارانش  ارشد تر است  . می تواند فردی  باشد که در مقام  دبیر  و یا معاون 
...ادامه متن
 

خبرهای کوتاه : (2208 روز پیش-17:38)
اخبار کوتاه از چند پاراگراف کوتاه ، بین دو یا سه پاراگراف تشکیل یافته اند . دارای لید و تیتر هستند و به دلیل کوتاهی حجم خبر ، تیترها نیز به تبع آن
...ادامه متن
 

خرید مصاحبه: (1178 روز پیش-09:20)
 buy-up inter view ، مصاحبه ای است که توسط یک رسانه خریداری می شود ؛ برخی مواقع خبرنگاران آزاد مصاحبه هایی انجام می دهند که دارای ارزش خ
...ادامه متن
 

خلاصه خبر : (2208 روز پیش-17:36)

خلاصه خبر ( news-in-brief) : خبرهایی است که از یک پاراگراف کوتاه تشکیل شده و تیتر ندارد، به همین دلیل به طور منفرد به چاپ نمی رسد ، بلکه به صورت مجموعه ای از خلاصه خبر
...ادامه متن
 

خودمختاری متنی : (961 روز پیش-13:37)

 (Textual autonomy ): مفهومی که رولان بارت فرانسوی مطرح کرد . خودمختاری متنی به این معناست که وقتی مولف اثری را منتشر می کند آن اثر دیگر متعلق به او نیست ، چراکه خواننده هن
...ادامه متن
 

دبیر ماموریت های ویژه خبری : (2118 روز پیش-16:00)

 assignment editor ،  نباید  این  سمت  را با دبیر  خبر    اشتباه  گرفت ، دبیر  ویژه خبری  فردی است  که در تح
...ادامه متن

 

دبیران : (2114 روز پیش-13:29)
 هر یک از گروه های  تحریریه  دارای  یک  دبیر گروه  ، یک معاون  و تعدادی  خبرنگار است . دبیر گروه  مسئول  اخبار  مربوط  به میز  خو
...ادامه متن
 

...
 
زمان بارگذاری صفحه: 0.013 ثانیه